Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predaj pobytov a súvisiacich služieb, aktualizované 08.09.2023

1. Úvodné ustanovenia


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou Maladinovo s.r.o., so sídlom Pri zátoke 66/6, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 758 290, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 73611/L (ďalej len „spoločnosť Maladinovo“ alebo len „prevádzkovateľ“), sa vzťahujú na rezerváciu ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“)


1.2 Zákazník má možnosť rezervovať si služby prostredníctvom:
- online internetového rezervačného systému dostupného na internetovej stránke spoločnosti Maladino www.maladinovo.sk
- offline formou telefonickej alebo e-mailovej rezervácie.


1.3 Rezerváciou služieb zákazník vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil a porozumel im. Spoločnosť Maladinovo je oprávnená tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom takáto zmena je voči zákazníkom účinná odo dňa zverejnenia zmeneného znenia VOP, pričom pre rezerváciu zákazníka je rozhodujúce znenie VOP platné a účinné ku dňu uskutočnenia rezervácie zo strany zákazníka.


2. Rezervácia


2.1 Predaj pobytov online spôsobom

2.1.1 Pri online rezervácii má zákazník možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity a typy apartmánov v rezorte Maladinovo podľa požiadaviek zadaných zákazníkom v online rezervačnom systéme umiestnenom na internetových stránkach prevádzkovateľa a to na základe nasledujúcich parametrov:
- dátum príchodu, dátum odchodu
- typ apartmánu
- počet izieb
- počet osôb a vekové zloženie a pod.,
Cena je uvedená priamo pri online rezervácii na príslušnej internetovej stránke po zadaní vyššie uvedených požiadaviek v rezervačnom formulári.
2.1.2 Pri online rezervácii po výbere základných požiadaviek zákazníka zákazník vyplní všetky údaje požadované vo formulári.
2.1.3 Pri online rezervácii zákazník uhradí cenu ním rezervovaných služieb online platbou (platba kartou, platba cez internet banking (Webpay). O možnostiach a podmienkach online platby je zákazník informovaný priamo na internetovej stránke, prostredníctvom ktorej uskutočňuje online rezerváciu.
2.1.4 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vo formulári a po realizácii online platby (webpay) bude zákazníkovi bezodkladne zaslaný dokument „potvrdenie rezervácie“ s uvedením rezervačného čísla a to na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu. V dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú okrem rezervačného čísla, uvedené základné informácie o pobyte a účastníkoch pobytu, rezervovaných a uhradených službách, informácie o ubytovacom zariadení a jeho službách. Formou odkazu na príslušné internetové stránky aj prepojenie na VOP a storno podmienky a ďalšie doplňujúce informácie (check-in, check-out, možnosť ubytovania so zvieraťom, možnosti doplnkových služieb a pod.). Zároveň klient do 48 hodín obdrží faktúru k prijatej platbe, ktorá je potvrdením o uhradení zálohovej platby.
2.1.5 Rezervačné číslo slúži ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek ďalších úkonov súvisiacich s rezerváciou zo strany zákazníka. Zákazník je povinný si rezervačné číslo bezpečne uchovať a mať ho v prípade potreby k dispozícii pred pobytom, ako aj pri nástupe na pobyt.

 

2.2 Offline rezervácia

2.2.1 E-mailová offline rezervácia

2.2.1.1 Pri e-mailovej offline rezervácii má zákazník možnosť kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na e-mailové adresy zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa.
2.2.1.2 Je vhodné ak v e-maile zákazník uvedie základné požiadavky na služby (počet osôb a vek detí, počet izieb, typ izby, termín – dátum príchodu a dátum odchodu, meno a priezvisko zákazníka, prípadné ďalšie požiadavky zákazníka). Po doručení e-mailového dopytu zákazníka, prevádzkovateľ buď kontaktuje zákazníka s požiadavkou na upresnenie a doplnenie zaslaných kritérií alebo v prípade komplexného dopytu zašle prevádzkovateľ zákazníkovi na e-mailovú adresu zákazníka „cenovú ponuku“ služieb. Ak nie je zákazníkom uvedená iná e-mailová adresa, je cenová ponuka zasielaná vždy výlučne na e-mailovú adresu, z ktorej bol e-mailový dopyt doručený prevádzkovateľovi. Takto zákazníkom uskutočnená rezervácia je tzv. nezáväznou rezerváciou (viď. bod 2.3 týchto VOP).
2.2.1.3 Platnosť cenovej ponuky a záväzok zachovania ceny prevádzkovateľom je 24 hodín od okamihu jej zaslania klientovi. Cenová ponuka je ponukou nezáväznou, t.j. nepredstavuje garanciu pre zákazníka a právo na ním vybrané služby tzn na konkrétne kapacity a typ kapacít. Tieto podmienky má zákazník pri danom type cenovej ponuky uvedené priamo v jej znení.
2.2.1.4 V prípade, že si zákazník zo zaslaných ponúk ubytovania v cenovej ponuke vyberie niektorú konkrétnu, tak čím skôr kontaktuje e-mailom prevádzkovateľa s potvrdením záujmu s uvedením konkrétnych údajov o pobyte a presným definovaním vybranej ponuky.
2.2.1.5 Ak do momentu doručenia potvrdenia záujmu zo strany zákazníka prevádzkovateľovi dôjde k zániku možnosti rezervácie zákazníkom vybratých služieb (z dôvodu nedostupnej kapacity a podobne) alebo zmene ceny, zašle prevádzkovateľ zákazníkovi novú cenovú ponuku. V prípade, že zákazník nemá o zmenu záujem, komunikácia medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, ako aj dopyt a ponuka zanikajú, pričom zákazníkovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.
2.2.1.6 V prípade, že zákazníkom vybraté služby a ich cena do okamihu doručenia potvrdenia záujmu zákazníka prevádzkovateľovi sú aktuálne a platné, alebo ak sa aj tieto menili, ale zákazník prejaví záujem aj o zmenené služby a/alebo cenu, zašle prevádzkovateľ zákazníkovi na základe takéhoto potvrdenia od zákazníka e-mailom nasledujúce dokumenty:
„Cenovú ponuku“, ktorá už obsahuje len konkrétnu zákazníkom vybranú a presne definovanú ponuku na konkrétne ubytovanie a služby a „zálohovú faktúru“. Oba dokumenty obsahujú údaje o zákazníkom vybratých službách, meno a priezvisko zákazníka, číslo rezervácie, dátum príchodu a odchodu, hotel, typ izby, počet hostí a ich vek, cenu pobytu, informáciu, čo je v cene pobytu zahrnuté, platobné podmienky.
V prípade, že zákazník už pri prvotnom zaslaní mailu požiada o presnú cenovú ponuku na konkrétny apartmán a žiada si rezerváciu na pobyt presne s definovanými parametrami, poskytovateľ zašle predbežnú „cenovú ponuku“, ku ktorej zákazníkovi potvrdzuje už aj predbežnú rezerváciu na túto konkrétnu jednu požiadavku a zároveň s ňou zasiela zákazníkovi aj „zálohovú faktúru“.
2.2.1.7 Platnosť a záväzok zachovania ceny ako aj ponúknutej kapacity pre cenovú ponuku s predbežnou rezerváciou prevádzkovateľom je 24 hodín od okamihu jej zaslania na zákazníka. Tieto podmienky má zákazník pri danom type cenovej ponuky uvedené priamo v jej znení.
2.2.1.8 Dokument „zálohová faktúra“ je zároveň podkladom pre realizáciu úhrady zákazníkom za vybraté služby, ktorý obsahuje informácie o lehote splatnosti, variabilnom symbole platby a spôsobe platby. V prípade neuvedenia správneho čísla variabilného symbolu (číslo rezervácie) nie je možné zo strany prevádzkovateľa platbu zákazníka priradiť, a preto sa takto uskutočnená platba považuje za nezrealizovanú. Lehota splatnosti zákazníkom vybratých služieb je spravidla 1 pracovný deň odo dňa doručenia dokumentu „zálohová faktúra“ zákazníkovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne určiť inú lehotu splatnosti ako je uvedená v predchádzajúcej vete. V prípade neuhradenia ceny riadne a včas (v správnej výške s uvedením správneho variabilného symbolu a v lehote splatnosti), je predbežná rezervácia prevádzkovateľom zrušená a zákazníkovi právo na predbežnú rezerváciu zaniká. Zákazníkovi je e-mailom zaslané vyrozumenie o zrušení
predbežnej rezervácie, pričom zákazníkovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

2.2.1.9 Po úhrade zákazníkom vybratých služieb je zákazníkovi e-mailom zaslaný dokument „potvrdenie rezervácie“ a „faktúra k prijatej zálohe“ s uvedením rezervačného čísla. V dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú okrem rezervačného čísla, uvedené základné informácie o pobyte a účastníkoch pobytu, rezervovaných a uhradených službách, informácie o hoteli, informácie (formou odkazu na príslušné internetové stránky) o VOP a storno podmienkach, a ďalšie doplňujúce informácie (check-in, check-out, možnosť ubytovania so zvieraťom, možnosti doplnkových služieb a pod.). Rezervačné číslo slúži ako potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek ďalších úkonov súvisiacich s rezerváciou zo strany zákazníka, vrátane uplatnenia si rezervácie pri príchode do ubytovacieho zariadenia. Zákazník je povinný rezervačné číslo bezpečne si uchovať a mať ho v prípade potreby k dispozícii.
2.2.1.10 Dokument „potvrdenie rezervácie“ a „faktúra k prijatej zálohe“ je zasielaný zákazníkovi e-mailom na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní offline rezervácie, a to bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov za zákazníkom rezervované ubytovacie a s tým súvisiace služby na bankový účet prevádzkovateľa.


2.2.2 Telefonická offline rezervácia

2.2.2.1 Pri telefonickej offline rezervácii má zákazník možnosť kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky na telefónnych číslach zverejnených na internetových stránkach prevádzkovateľa.
2.2.2.2 Pre postup pri telefonickej offline rezervácii inak platia obdobne ustanovenia bodov 2.2.1.2 až 2.2.1.10 týchto VOP.
2.2.2.3 V prípade, že zákazník nemá e-mailovú adresu, dohodne sa prevádzkovateľ so zákazníkom na spôsobe komunikácie a doručovania dokumentov individuálne.


2.3 Spoločné ustanovenia pre rezervácie

2.3.1 Uskutočňovaním rezervácie zákazník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je osobou plnoletou (vek 18 a viac rokov) a spôsobilou na právne úkony, t.j. spôsobilou vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
2.3.2 Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká okamihom, kedy je zákazníkovi zo strany prevádzkovateľa doručený dokument „potvrdenie rezervácie“.
2.3.3 Do okamihu doručenia dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zákazníkovi nie je rezervácia zákazníka záväzná pre žiadnu zo strán (ani pre zákazníka, ani pre prevádzkovateľa) a zákazníkovi nevzniká právo na vyhradenie ním dopytovanej kapacity, ani právo na cenu služieb uvedenú v cenovej ponuke, t.j. ide o tzv. nezáväznú, alebo len predbežnú rezerváciu. Rezervácia sa stáva záväznou až okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa podľa bodu 2.3.5 týchto VOP a doručením dokumentu „potvrdenie rezervácie“.
2.3.4 V prípade, že zákazník neobdrží e-mailovú správu obsahujúcu dokument „potvrdenie rezervácie“ do 5 pracovných dní od úhrady ceny ním rezervovaných služieb, odporúča sa zákazníkovi kontaktovať rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky alebo e-mailom.
2.3.5 Za deň úhrady rezervovaných služieb sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov v správnej (fakturovanej) výške na bankový účet spoločnosti Maladinovo.
2.3.6 V prípade rezervácie uskutočňovanej zákazníkom offline v termíne 7 a menej dní pred dňom príchodu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na skrátenie lehoty splatnosti zákazníkom vybratých služieb, o ktorej prevádzkovateľ zákazníka informuje v dokumente „zálohová faktúra“.
2.3.7 Zákazník je povinný pri uskutočňovaní rezervácie uviesť presný počet osôb, ktoré majú byť účastníkom ním rezervovaného pobytu, v prípade detí vo veku do 18 rokov aj ich vek. Rozhodujúcim okamihom pre určenie veku detí do 18 rokov je deň nástupu na pobyt. V prípade, že zákazník, ktorý uskutočňuje rezerváciu, nie je účastníkom pobytu, je povinný uviesť meno a priezvisko plnoletej osoby, e-mailovú adresu a telefónne číslo, v prospech ktorej bude rezervácia uskutočňovaná.
2.3.8 Prevádzkovateľ zákazníkovi garantuje po potvrdení rezervácie taký typ izby, ktorý je uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“. V prípade vzniku prevádzkovej alebo kapacitnej
potreby si prevádzkovateľ alebo hotel vyhradzuje právo poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkom pobytu poskytnutie služieb v izbe rovnakého alebo porovnateľného štandardu ako bol typ izby uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“ bez vzniku povinnosti zákazníka uhradiť doplatok ceny ubytovacích služieb.

2.3.9 V prípade požiadavky zákazníka na pridelenie konkrétnej izby v hoteli (napríklad konkrétne číslo izby, výhľad, poschodie, orientácia na svetovú stranu a pod.) v rámci jedného a toho istého typu izby, ako bol uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“, prevádzkovateľ požiadavke vyhovie v prípade, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti hotela umožňujú. V nezadania tejto požiadavky pri rezervácii, nie je možné zo strany prevádzkovateľa garantovať poskytnutie služieb v konkrétnej izbe. V takomto prípade nemá zákazník alebo účastník pobytu právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody, ani právo na uplatnenie reklamácie z tohto dôvodu. Poskytovateľ má právo tento poplatok nevyžadovať v prípade, že mu to kapacita v rezorte umožňuje.
2.3.10 Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie zákazníka. Rezervačné systémy prevádzkovateľa využívajú v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri uskutočňovaní rezervácie.


3. Platobné podmienky – všeobecné ustanovenia

3.1 Cenu za rezervované služby je zákazník povinný uhradiť v plnej výške (100%) pri uskutočňovaní rezervácie.


3.2 Forma úhrady závisí od zvoleného spôsobu rezervácie služieb zákazníkom (online alebo offline rezervácia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo obmedziť jednotlivé spôsoby platby pri rezervácii vo vzťahu k jednotlivým spôsobom rezervácie služieb (online alebo offline rezervácia) alebo jednotlivým termínom, či ponukám. O možnostiach formy úhrady je zákazník informovaný priamo na internetovej stránke prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej uskutočňuje online rezerváciu a to po vyplnení všetkých požadovaných údajov a pred úhradou ním rezervovaných služieb a potvrdení objednávky s povinnosťou platby, alebo je o tomto informovaný priamo pracovníkom prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky pri offline rezervácii. Pri offline rezervácií je možná úhrada bezhotovostným bankovým prevodom alebo platbou prostredníctvom platobnej brány, pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak.
 

3.3 Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady ceny za zákazníkom rezervované služby znáša v plnom rozsahu zákazník.
 

3.4 V cene za ubytovacie a s tým súvisiace služby je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty v zmysle príslušných právnych predpisov. Cena taktiež zahŕňa miestnu daň, ktorú je zákazník povinný uhradiť priamo v príslušnom ubytovacom zariadení podľa sadzieb miestnej dane platných v zmysle príslušných právnych predpisov v čase pobytu zákazníka v príslušnom ubytovacom zariadení.
 

3.5 Vyúčtovanie služieb (daňový doklad) je zákazníkovi vydané v deň odchodu priamo na recepcii hotela. V prípade, že si zákazník želá vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a rezerváciu vykonáva online spôsobom, je povinný o to prevádzkovateľa požiadať ešte pred samotnou realizáciou úhrady za pobyt, t.j. ešte predtým, než rezerváciu uhradí platobnou kartou (pri voľbe platby platobnou kartou), alebo ešte predtým, než zadá bankový platobný príkaz na úhradu (pri voľbe platby bankovým prevodom). Svoju požiadavku pri uskutočňovaní online rezervácie uvedie do položky „poznámky“ v online rezervačnom systéme, kde uvedie presné a správne fakturačné údaje právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby – podnikateľa (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie) prevádzkovateľovi. Vykonanie zmeny fakturačných údajov po tom, ako zákazník pri online rezervácii vykonal úhradu platobnou kartou, alebo zadal bankový platobný príkaz na úhradu, už nie je možné! V prípade offline rezervácie je potrebné uviesť túto požiadavku a presné a správne fakturačné údaje priamo pri uskutočňovaní rezervácie v e-maile adresovanom prevádzkovateľovi alebo telefonicky. Zmena fakturačných údajov v prípade offline rezervácie po vykonaní úhrady za pobyt už nie je možná.

3.7 Ostatné poplatky

3.7.1 Dodatočná služba – služba, ktorá nie je štandardne poskytovaná podľa platnej legislatívy a nie je zahrnutá  v platnom cenníku, ako napr. umytie a odloženie  kuchynského riadu, presun nábytku na pôvodné miesto je spoplatnená poplatkom podľa aktuálneho cenníka dodatočných služieb.

3.7.2 V areáli rezortu je možné ubytovať sa s domácim zvieraťom po dohode s Prevádzkovateľom.  Prevádzkovateľ má právo umožniť  pobyt so zvieraťom za podmienok vopred dohodnutých, po zaplatení kaucie, viď bod 3.6. a za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

V prípade nenahlásenia psa  je potrebné uhradiť cenu za psa so 100 % prirážkou za celú dobu pobytu, alebo je možné ukončiť pobyt bez vrátenia zaplatenej úhrady za nevyčerpané služby.   

3.7.3 V prípade porušenia ustanovení uvedených vo VOP alebo v ubytovacom poriadku, Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie povinností.

3.7.4 Vo všetkých prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa je zakázané fajčenie tabaku a tabakových výrobkov okrem miest na to vyhradených a označených piktogramom. Zakázané je fajčiť obzvlášť v domoch, interiéroch a balkónoch, ktoré sú súčasťou domov. Porušenie bude riešené zmluvnou pokutou  vo výške 50 €.

3.7.5 Odôvodnený výjazd bezpečnostnej služby bude účtovaný v zmysle platného cenníka bezpečnostnej služby.


4. Zmena rezervácie, nenastúpenie na pobyt, predčasný odchod z pobytu, zrušenie rezervácie pobytu a služieb, storno podmienky

4.1 Zmeny rezervácie

4.1.1 Akékoľvek zmeny rezervácie (zmena termínu, zmena počtu osôb alebo vekových kategórii osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb – obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) sú po potvrdení rezervácie možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové a/alebo kapacitné možnosti spoločnosti Maladinovo umožňujú. Na zmeny rezervácie po potvrdení rezervácie nemá zákazník právny nárok.
4.1.2 Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie po potvrdení rezervácie je možné uskutočniť výlučne po uvedení rezervačného čísla zaslaného zákazníkovi v dokumente „potvrdenie rezervácie“. O zmenu rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb môže zákazník požiadať telefonicky alebo e-mailom, údajmi uvedenými v dokumente „potvrdenie rezervácie“. Pri žiadosti o zmenu potvrdenej rezervácie je zákazník vždy povinný uvádzať rezervačné číslo.
4.1.3 Pokiaľ zákazník požaduje takú zmenu potvrdenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa vyhovieť, nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť žiadosti zákazníka na zmenu potvrdenej rezervácie vyhovieť a prevádzkovateľ má právo žiadosť zákazníka odmietnuť, pričom zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody či akékoľvek iné finančné či nefinančné plnenie zo strany prevádzkovateľa.
4.1.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb, a to výlučne za podmienok stanovených prevádzkovateľom, o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka po žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb a pred potvrdením zmeny termínu rezervovaných služieb na základe žiadosti zákazníka. V prípade zmeny termínu potvrdenej rezervácie (rezervovaných služieb) majú pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok prednosť podmienky ustanovené prevádzkovateľom (najmä stornopodmienky), o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka pred potvrdením zmeny termínu rezervovaných služieb. Zmena termínu potvrdenej rezervácie je možná len v termíne do dňa vzniku nároku prevádzkovateľa na stornopoplatok v zmysle týchto obchodných podmienok za predpokladu, že to kapacitné a prevádzkové možnosti prevádzkovateľa a hotela umožňujú.

4.1.5 V takomto prípade sa ruší predtým vydané „potvrdenie rezervácie“ a zákazníkom uhradená cena za ním skôr rezervované služby sa považuje za úhradu (čiastočnú úhradu) zmenených rezervovaných služieb. V prípade, že v súvislosti s vyhovením žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb vznikne povinnosť zákazníka doplatiť cenu, je zákazník povinný rozdiel v cene služieb v zmenenom termíne oproti pôvodne rezervovanému termínu prevádzkovateľovi uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa a spôsobom určeným v dokumente zaslanom zákazníkovi e-mailom na ním zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní pôvodnej rezervácie. Až po úhrade doplatku zákazníkom je zákazníkovi zaslané nové „potvrdenie rezervácie“, a až týmto okamihom vzniká zákazníkovi právo na poskytnutie ním rezervovaných služieb v zmenenom termíne. V prípade, že v súvislosti so zmenou termínu pobytu zákazníka dôjde k tomu, že cena nového pobytu bude nižšia ako bola cena pôvodného pobytu, považuje sa rozdiel vzniknutý medzi pôvodnou cenou a aktuálnou cenou za presunutý pobyt za depozit, ktorý klient môže dočerpať na iných službách počas pobytu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto sumu zákazníkovi nevracať späť ani v prípade, že ju zákazník počas pobytu nevyčerpá.

4.1.6 4.1.6    Zmena termínu rezervovaných služieb nie je po termíne uvedenom v bode 4.1.4 obchodných podmienok možná, resp. je možná len na základe individuálneho posúdenia na základe kapacitných možností rezortu.
4.1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie žiadosti zákazníka o zmenu počtu rezervovaných lôžok, izieb alebo počtu osôb (účastníkov pobytu), prípadne zmenu osôb (zmena účastníka pobytu), a to výlučne za podmienok stanovených prevádzkovateľom, o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka po žiadosti zákazníka o zmenu. Spôsob uplatnenia týchto zmien sa riadi postupmi, ktoré sú popísane v bodoch 4.1.1. až 4.1.7.

4.1.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie a určenie oprávnenosti žiadosti zákazníka na zmenu potvrdenej rezervácie zo závažných dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu (napr. úraz, závažná choroba, smrť a pod.), pričom pre účely posúdenia takejto žiadosti zákazníka, je zákazník povinný prevádzkovateľovi existenciu a trvanie závažných dôvodov preukázať (napr. potvrdením o hospitalizácii, lekárskou správou, úmrtným listom a pod.). Na poskytnutie zmeny alebo akejkoľvek finančnej či nefinančnej náhrady v týchto prípadoch nemá zákazník právny nárok.

4.1.9 V prípade, že klient nebude môcť vyčerpať zaplatený pobyt a zakúpené služby kvôli zatvorenej prevádzke prevádzkovateľa z dôvodu opatrení nariadení vlady pre protipandemické opatrenia, klient má nárok vyžadovať vrátenie 100% platby, za služby, ktoré kvôli takejto odstávke prevádzky nevyužil.

4.2 Nenastúpenie na pobyt, nevyužitie rezervovaných služieb v celom rozsahu

4.2.1 V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov (nenastúpenie na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.
4.2.2 V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov v celom rozsahu (predčasný odchod z pobytu, neskorší dátum nástupu na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.
4.2.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie a určenie oprávnenosti žiadosti zákazníka týkajúcej sa poskytnutia prípadnej náhrady za nenastúpenie na pobyt alebo nevyužitie rezervovaných služieb v celom rozsahu zo závažných dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu (napr. úraz, závažná choroba, smrť a podobne), pričom pre účely posúdenia takejto žiadosti zákazníka, je zákazník povinný prevádzkovateľovi existenciu a trvanie závažných dôvodov preukázať (napr. potvrdením o hospitalizácii, lekárskou správou, úmrtným listom a pod.). Na poskytnutie náhrady v týchto prípadoch nemá zákazník právny nárok.


4.3 Zrušenie rezervácie, storno podmienky

4.3.1 Okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb nie je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.3.2 Prevádzkovateľ umožňuje zákazníkovi potvrdenú rezerváciu zrušiť (od okamihu vzniku zmluvného vzťahu podľa bodu 2.3.2 týchto VOP) z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu , a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1 týchto VOP, alebo elektronicky e-mailom oznámením o zrušení rezervácie zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v dokumente „potvrdenie rezervácie“ s uvedením rezervačného čísla.
4.3.3 V prípade zrušenia rezervácie podľa bodu

4.3.2 týchto VOP, vzniká prevádzkovateľovi okamihom zrušenia rezervácie zo strany zákazníka právo na úhradu storno poplatku nasledovne:


Storno poplatky platné pre rezervácie pobytov:


SEZÓNA:

Hosť môže zrušiť rezerváciu bezplatne do 12 dní pred príchodom.
Hosť zaplatí 70% z celkovej ceny v prípade zrušenia rezervácie v priebehu 12 dní pred príchodom.
Ak sa hosť nedostaví na pobyt, bude mu účtovaných 100% celkovej ceny rezervácie.


MIMO SEZÓNA:
Hosť môže zrušiť rezerváciu bezplatne do 3 dní pred príchodom.
Hosť zaplatí 70% z celkovej ceny v prípade zrušenia rezervácie v priebehu 3 dní pred príchodom
Ak sa hosť nedostaví na pobyt, bude mu účtovaných 100% celkovej ceny rezervácie.


TOP SEZÓNA:

Hosť zaplatí 100% z celkovej ceny v prípade zrušenia rezervácie.

 

Storno podmienky môžu byť upravené konkrétnou promo kampaňou prezentovanou na našej webovej stránke. 

 

Storno poplatky platné pre rezervácie služieb wellness centra:

Externí/neubytovaní klienti:

 - Pri objednaní wellness služieb (wellness vstup, masáže, pivné kúpele, privátne wellness) externí / neubytovaní klienti dostanú link na úhradu so 100% predplatbou.

 - Bezplatné preloženie alebo zrušenie je možné do 17:00 hod.  deň vopred voľnou emailovou formou na adrese recepcia@maladinovo.sk.  Na telefonické zrušenie alebo preloženie  sa neberie zreteľ.

 - V prípade neskoršieho storna alebo nedostavenia sa na rezerváciu wellness služieb v príslušný čas bude účtovaný  100%-ný  storno poplatok. 

 - Vopred prijatá úhrada nebude vrátená, ale bude použitá na úhradu storno poplatku. 

 - V prípade úhrady voucherom bude tento voucher označený ako použitý a nebude možné ho znova použiť ako úhradu.

 

Ubytovaní klienti:

 - Všetky wellness služby musia byť vopred rezervované a uhradené, prípadne pripísané na hotelový účet klienta.

 - Bezplatné zrušenie alebo preloženie je možné do 17:00 hod. deň vopred na recepcii alebo vo Wellness centre.

 - V prípade neskoršieho storna alebo nedostavenia sa na rezerváciu wellness služieb v príslušný čas bude účtovaný  100%-ný  storno poplatok. 

 - Vopred prijatá úhrada nebude vrátená, ale bude použitá na úhradu storno poplatku. 

 - V prípade úhrady voucherom bude tento voucher označený ako použitý a nebude možné ho znova použiť ako úhradu.

 - Pri nevyčerpaní služieb v rámci pobytového balíka nie je nárok na finančnú náhradu.

Klienti sú povinní dostaviť sa na rezervovanú wellness službu minimálne 10 minút pred jej poskytnutím. Inak im môže byť z prevádzkových dôvodov skrátený čas rezervovanej služby.  

4.3.4 Prevádzkovateľ určuje termíny tzv. Sezóny, tzv. Mimo sezóny a tzv. Top sezóny pre účely storno poplatkov podľa bodu 4.3.4 týchto VOP vopred tak, aby sa zákazník mal možnosť oboznámiť s podmienkami v prípade zrušenia rezervácie a sú následovné:
Sezóna:
- Posledný piatok v mesiaci jún až prvá nedeľa v mesiaci september
- Štátne sviatky a prázdniny na Slovensku, v Čechách a Poľsku
- 2.január až posledná nedeľa slovenských jarných prázdnin v mesiaci marec
Top sezóna:
- 26.december až 2.január
- Veľkonočný/zelený štvrtok až Veľkonočný pondelok
Mimosezóna:
- Posledná nedeľa slovenských jarných prázdnin v mesiaci marec až posledný piatok v mesiaci jún
- Prvá nedeľa v mesiaci september až do 26.decembra
4.3.5 Ustanovenia tohto bodu 4.3.3 sa primerane uplatňujú aj v prípade čiastočného zrušenia rezervácie (skrátenie pobytu, zníženie počtu osôb a pod.). Prevádzkovateľ sa môže v určitých prípadoch rozhodnúť stanovenie storno podmienok a sezón v bodoch 4.3.3 a 4.3.4 obmieňať, v takom prípade však klient je upozornený v rámci rezervačného procesu o presnom znení storno podmienok pre ním zvolenú rezerváciu. Rovnako tak, prevádzkovateľ má právo vytvárať rôzne obchodné ponuky a špeciálne ponuky, ktoré budú mať špecifické storno podmienky. Klient je o týchto informovaný v procese rezervácie, či už offline, alebo online a potvrdením takejto rezervácie vyjadruje súhlas so stanovenými storno podmienkami.
4.3.6 Pre uplatnenie storno poplatku a určenie jeho výšky je rozhodujúci deň príchodu na pobyt (deň nástupu na pobyt) uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“.
4.3.7 V prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia niektorého zo zákazníkov alebo účastníkov rezervácie na pobyt, zašle prevádzkovateľ zákazníkovi e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa zrušenia rezervácie alebo v prípade nenastúpenia na pobyt odo dňa určeného ako deň príchodu. Zákazník rezerváciou ubytovacích a s tým súvisiacich služieb podľa týchto VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zrušenia rezervácie započítať pohľadávku zákazníka na vrátenie zákazníkom uhradenej ceny rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP, a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky zákazníka a prevádzkovateľa v prospech zákazníka uhradí prevádzkovateľ zákazníkovi rovnakým spôsobom, ako bola realizovaná úhrada za rezervované ubytovacie a s tým súvisiace služby zákazníkom, podľa toho, akú formu realizácie úhrady si zákazník pri rezervácii pobytu zvolil, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny znáša v plnom rozsahu zákazník.


4.4 Zmena alebo zrušenie rezervácie zo strany prevádzkovateľa, vyššia moc

4.4.1 Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkom pobytu rezervované služby vôbec alebo v dojednanom rozsahu v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú prekážky, ktoré nastali nezávisle na vôli prevádzkovateľa, ktoré bránia v splnení jeho povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku zmluvného vzťahu mohol túto prekážku predvídať, t.j. prekážky tzv. vyššej moci (živelné pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok atď.), ktoré nespadajú pod kontrolu prevádzkovateľa a ktoré znemožňujú alebo narušujú plnenie povinností prevádzkovateľa. V prípade vzniku okolnosti tzv. vyššej
moci je prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zákazníka aj s uvedením predpokladanej doby jej trvania. V takomto prípade sa prevádzkovateľ so zákazníkom dohodne na spôsobe riešenia vzniknutej situácie individuálne pričom najčastejším spôsobom je presun termínu pobytu na iné obdobie, v ktorom sa už predpokladá funkčná prevádzka poskytovateľa, alebo ak sa nie je možné dohodnúť inak, tak poskytovateľ vracia plnú sumu za pobyt a služby tým súvisiace zákazníkovi. Zákazník však nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

4.5.Skrátenie alebo zakázanie pobytu zo strany prevádzkovateľa

4.5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skrátiť pobyt klientov a právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb ešte pred uplynutím dohodnutého času podľa ustanovení Občianskeho zákonníka pri opakovanom porušovaní ustanovení uvedených v ubytovacom poriadku a  vo všeobecných obchodných podmienkach (predovšetkým fajčenie, hluk, drogy, iné návykové látky a pod.), pričom  nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť klienta ubytovať v prípade, že sa v minulosti preukázateľne  dopustil priestupku, resp. trestného činu   v rezorte. Pri škode zavinenej klientom sa postupuje v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka


5. Akciové pobyty

5.1 Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať akciové pobyty (Last Minute, First Minute, iné špeciálne ponuky a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený. Podmienky čerpania a storno podmienok takýchto pobytov sú vždy definované individuálne k takto vytvoreným ponukám a sú na klienta komunikované explicitne pri ponuke pobytu, či už na webových stránkach poskytovateľa, alebo v ponukách zasielaných emailom. Potvrdením takejto ponuky zákazník súhlasí a akceptuje podmienky špecifikované pre takto vytvorené akciové pobyty.


5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť zákazníkom adresne alebo neadresne tzv. promo kódy oprávňujúce zákazníkov na využívanie špeciálnych akcií prevádzkovateľa. V prípade, že zákazník bude mať záujem využiť tzv. promo kód, pri online rezervácii zadá na určené miesto tzv. promo kód, ktorý ho oprávňuje využiť špeciálnu akciu prevádzkovateľa, kde bude zároveň zákazník informovaný o dobe platnosti a podmienkach využitia tzv. promo kódu. Pokiaľ konkrétne podmienky tzv. promo kódu neustanovujú inak, je možné tzv. promo kód využiť len v prípade online rezervácie s realizáciou online platby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia tzv. promo kódu alebo podmienok jeho využitia či doby platnosti aj počas doby jeho platnosti. V prípade zmeny rezervácie pobytu s využitím tzv. promo kódu, nie je možné tzv. promo kód využiť v prípade, že sa zmena rezervácie týka zmeny termínu pobytu mimo dobu platnosti tzv. promo kódu. Na poskytnutie či využitie tzv. promo kódu nie je právny nárok.


5.3 Kombinovanie či kumulovanie zliav či akýchkoľvek akciových ponúk prevádzkovateľa nie je možné.


6. Reklamácie rezervačného procesu


6.1 Reklamačný poriadok obsiahnutý v článku 6 týchto VOP sa vzťahuje výlučne na uplatňovanie nárokov z vád služieb poskytovaných prevádzkovateľom od momentu začatia online alebo offline rezervácie služieb zákazníkom do momentu nástupu zákazníka na pobyt v hoteli.


6.2 Zákazník má právo na poskytnutie služieb v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.


6.3 Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, najneskôr však nasledujúci kalendárny deň, inak právo na reklamáciu zaniká. Zákazník má možnosť uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) v elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu recepcia@maladinovo.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Maladinovo v lehote ustanovenej v týchto VOP. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti Maladinovo prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie. V prípade vzniku práva zákazníka alebo účastníka pobytu na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z vád služieb počas pobytu v rezorte Maladinovo je zákazník alebo účastník pobytu povinný uplatniť tento nárok najneskôr do skončenia pobytu (do dňa odchodu) priamo na recepcii rezorte, inak právo na reklamáciu zaniká.


6.4 Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť rezervačné číslo. Spoločnosť Maladinovo je oprávnená si od zákazníka vyžiadať aj potvrdenie rezervácie. Spoločnosť Maladinovo po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť spoločnosti Maladinovo potrebnú súčinnosť vyžadovanú spoločnosťou Maladinovo pre riadne vybavenie reklamácie.


6.5 V prípade, že spoločnosť Maladinovo uzná oprávnenosť reklamácie zákazníka, poskytne zákazníkovi náhradné plnenie. V prípade, že zákazník s poskytnutím náhradného plnenia nesúhlasí alebo v prípade, že prevádzkové a/alebo kapacitné možnosti spoločnosti Maladinovo neumožňujú
vybavenie oprávnenej reklamácie spôsobom podľa predchádzajúcej vety, bude zákazníkovi pri oprávnenej reklamácií vrátená ním uhradená cena za rezervované služby, respektíve poskytnutá zľava zo zákazníkom uhradenej ceny za rezervované služby vo výške určenej spoločnosťou Maladinovo.

6.6 Spoločnosť Maladinovo si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka.


6.7 Spoločnosť Maladinovo nezodpovedá za neposkytnutie služieb a/alebo nevyužitie služieb zákazníkom, či nemožnosť využiť zákazníkom rezervované a uhradené služby v plnom rozsahu z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považuje situácia, v dôsledku ktorej nie je možné plniť povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu (napr. prírodné katastrofy, trvalý nedostatok energie, ozbrojené konflikty, vojnový alebo výnimočný stav, vojna).


7. Ochrana osobných údajov, Ochrana súkromia


7.1 Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov spoločnosťou Maladinovo a sú uverejnené na internetovej stránke www.maladinovo.sk.


8. Všeobecné informácie


8.1 Informácie poskytnuté zákazníkovi v dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú pre zákazníka a účastníkov pobytu záväzné. Zákazník je povinný si všetky údaje v dokumente „potvrdenie rezervácie“ po jeho obdržaní riadne skontrolovať a v prípade nejasností, otázok alebo nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa za účelom riešenia vzniknutej situácie. Na neskoršie zistené nezrovnalosti, ktoré zákazník mal alebo mohol o obdržaní dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zistiť, nie je možné prihliadnuť a nie sú dôvodom na uplatnenie reklamácie zo strany zákazníka alebo účastníkov pobytu.
 

8.2 V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý check-in alebo check-out, skorý check-in alebo check-out, možnosť ubytovania so zvieraťom a pod), rezervácia doplnkových služieb (masáže, wellness procedúry a pod.), je zákazník povinný kontaktovať priamo recepciu Maladinova. Informácie o doplnkových službách sú dostupné na internetových stránkach spoločnosti, alebo sú zákazníkovi alebo účastníkom pobytu poskytované priamo cestou recepcie alebo sú uvedené v sprievodných dokumentoch pri zaslaní dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zákazníkovi. V záujme spokojnosti zákazníka alebo účastníkov pobytu, sa zákazníkovi vždy odporúča informovať sa o všetkých osobitných záležitosti pred príchodom do ubytovacieho zariadenia.

Skorý check in alebo neskorý check out je možný len na základe dohody s recepciou.  Uvedené doplnkové služby môžu byť spoplatnené sumou 20 € a ich poskytnutie závisí od aktuálnych prevádzkových a kapacitných možností rezortu. 
Ak klient neuvoľní izbu do 15.00 hod., účtujeme ďalšiu noc. Klient, ktorý sa ubytuje pred 7.00 hod. ráno, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. 

8.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť pre deti mladšie ako 3 roky zľavu z ceny ubytovacích služieb, a to pre deti od 0 do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 3 rokov veku 100% zľavu z ceny ubytovacích služieb bez nároku na lôžko alebo prístelku a stravu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny vekovej kategórie, ako aj výšky ním poskytovanej zľavy z dôvodu veku.
 

8.4 Zákazník ani účastníci pobytu nemajú právo na náhradu škody alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu z dôvodu, že z prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa alebo ubytovacieho zariadenia nebolo možné poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkovi pobytu doplnkové služby v plnom rozsahu (napr. obmedzenie wellness centra, výluka v prevádzke kúpeľov alebo sáun, ...)


9. Záverečné ustanovenia


9.1 Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce na ich základe a pri uskutočňovaní rezervácie podľa týchto VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.


9.2 Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto VOP alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporu o výklad týchto VOP, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude prináležať do právomoci slovenských súdov.


9.3 Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
 

9.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.3.2020.
 

V Liptovskom Mikuláši, 20.03.2020
 

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava,
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, P. O. BOX B-89, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1
www.soi.sk

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte žiadnu zo skvelých ponúk