UBYTOVACÍ PORIADOK

1. Klient sa po príchode do ubytovacieho zariadenia prihlási na recepcii, kde predloží platný doklad totožnosti (občiansky preukaz resp. cestovný pas). Následne recepcia vystaví a odovzdá klientovi ubytovací preukaz a kľúče od izby.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky (cudzinec), je povinný vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca, ktoré mu pri príchode predloží recepcia.

3. Ubytovacie zariadenie môže v individuálnych prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, ako je potvrdené v objednávke.

4. Nárok na ubytovanie vzniká klientovi najskôr o 14.00 hod. v deň príchodu. V deň odchodu je klient oprávnený používať izbu do 10.00 hod.

5. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže mu recepcia v prípade kapacitných možností ponúknuť aj inú izbu.

6. Nočný kľud je stanovený od 22.00 do 06.00 hod.

7. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom služieb. V prípade, že bola uzatvorená zmluva medzi spoločnosťou Maladinovo s.r.o. a zmluvným partnerom, platba sa realizuje v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. Cenník služieb za ubytovanie a cenník za doplnkové služby je k dispozícii na recepcii a na webovej stránke.

8. Ubytovacie zariadenie zodpovedá za veci vnesené klientom do hotelového zariadenia ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle ukladajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

9. Za peniaze a cennosti zodpovedá hotelové zariadenie len v prípade, ak ich prevzalo do úschovy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

10. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných právnych predpisov.

11. V izbe ani v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie klient premiestňovať nábytok, v žiadnom prípade zasahovať do elektrickej alebo inej inštalačnej siete.

V ubytovacom zariadení a hlavne v izbe nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič na vlasy, nabíjačku na mobil.).

12. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové potreby, výstroj a iné, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto ( napr. bicykel).

13. Klient má právo podať sťažnosť v knihe prianí a sťažností na recepcii a zároveň byť informovaný o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

14. Vo všetkých ubytovacích priestoroch Maladinova je:

• zákaz fajčenia  (za škody spôsobené fajčením zodpovedá osoba, ktorá ich zapríčinila)

• zákaz vynášania inventáru z izieb ( vrátane uterákov )

15. Pri strate kľúča od izby sa na recepcii účtuje poplatok 5€

16. Psy a iné zvieratá nie sú v ubytovacom zariadení povolené

17. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných spoločenských priestoroch hotela.

18. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že klient porušil ustanovenia ubytovacieho poriadku, má vedenie spoločnosti právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb ešte pred uplynutím dohodnutého času podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.