Podmienky

Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

1. Klient sa po príchode do ubytovacieho zariadenia prihlási na recepcii, kde predloží platný doklad totožnosti (občiansky preukaz resp. cestovný pas). Následne recepcia vystaví a odovzdá klientovi ubytovací preukaz a kľúče od izby.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky (cudzinec), je povinný vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca, ktoré mu pri príchode predloží recepcia.

3. Ubytovacie zariadenie môže v individuálnych prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, ako je potvrdené v objednávke.

4. Nárok na ubytovanie vzniká klientovi najskôr o 15.00 hod. v deň príchodu. V deň odchodu je klient oprávnený používať izbu do 10.00 hod. V prípade záujmu o neskorý check out kontaktujte, prosíme, recepciu hotela. Uvedené doplnkové služby môžu byť spoplatnené sumou 20 € a ich poskytnutie závisí od aktuálnych prevádzkových a kapacitných možností rezortu. Ak klient neuvoľní izbu do 15.00 hod., účtujeme ďalšiu noc. Klient, ktorý sa ubytuje pred 7.00 hod. ráno, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc.

5. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže mu recepcia v prípade kapacitných možností ponúknuť aj inú izbu.

6. Nočný kľud je stanovený od 22.00 do 06.00 hod.

7. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom služieb. V prípade, že bola uzatvorená zmluva medzi spoločnosťou Maladinovo s.r.o. a zmluvným partnerom, platba sa realizuje v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. Cenník služieb za ubytovanie a cenník za doplnkové služby je k dispozícii na recepcii a na webovej stránke.

8. Ubytovacie zariadenie zodpovedá za veci vnesené klientom do hotelového zariadenia ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle ukladajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

9. Za peniaze a cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie len v prípade, ak ich prevzalo do úschovy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

10. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných právnych predpisov.

11. V izbe ani v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie klient premiestňovať nábytok, v žiadnom prípade zasahovať do elektrickej alebo inej inštalačnej siete. V ubytovacom zariadení a hlavne v izbe nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič na vlasy, nabíjačku na mobil.).

12. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové potreby, výstroj a iné, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto (napr. bicykel).

13. Klient má právo podať sťažnosť v knihe prianí a sťažností na recepcii a zároveň byť informovaný o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

14. Vo všetkých ubytovacích priestoroch ubytovacieho zariadenia je zakázané fajčenie tabaku a tabakových výrobkov okrem miest na to vyhradených a označených piktogramom. Zakázané je fajčiť obzvlášť v domoch, interiéroch a balkónoch, ktoré sú súčasťou domov. Porušenie bude riešené zmluvnou pokutou vo výške 50 €.

15. Klientom nie je dovolené vynášanie inventára z izieb (vrátane uterákov).​

16. Pri strate kľúča od izby sa na recepcii účtuje poplatok 5€.​

17. Psy a iné zvieratá sú v ubytovacom zariadení povolené len po dohode s ubytovacím zariadením a zaplatení kaucie a poplatku podľa aktuálneho cenníka. 

Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

– prosíme vás aby neboli zvieratá v hotelových priestoroch, vrátane hotelovej izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby) dlhú dobu, ale len v nutnom prípade (napr. na prestravovanie)

– zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži         na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat,

– na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom,

– zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa

- V prípade nenahlásenia psa  je potrebné uhradiť cenu za psa so 100 % prirážkou za celú dobu pobytu, alebo je možné ukončiť pobyt bez vrátenia zaplatenej úhrady za nevyčerpané služby.   

18. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných interiérových a exteriérových priestoroch ubytovacieho zariadenia.

19. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia Ubytovacieho poriadku a Všeobecných obchodných podmienok.

20. V prípade porušenia ustanovení uvedených v Ubytovacom poriadku a  vo Všeobecných obchodných podmienkach,  ubytovacie zariadenie  je oprávnené požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie povinností.

21. Ubytovacie zariadenie má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb ešte pred uplynutím dohodnutého času podľa ustanovení Občianskeho zákonníka pri opakovanom porušovaní ustanovení uvedených v Ubytovacom poriadku a  vo Všeobecných obchodných podmienkach (predovšetkým fajčenie, hluk, drogy, iné návykové látky a pod.), pričom  nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

22. Upratovanie apartmánov a výmena posteľného prádla i uterákov prebieha na požiadanie, po 3 nociach pobytu. 

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte žiadnu zo skvelých ponúk